Lausunto OKM:lle: Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat -työryhmän esityksestä taide- ja taiteilijapolitiikan keskeisiksi tavoitteiksi

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry yhtyy Taide- ja taiteilijapoliittisten suuntaviivojen päätavoitteeseen: taide yhteiskunnan ytimeen. Myös selvä tavoite kulttuuribudjetin kasvattamisesta prosenttiin valtion budjetista on erinomainen. Samoin kannatamme tavoitetta vahvistaa kulttuurin ja taiteen roolia muiden ministeriöiden toimialoilla, sillä se kasvattaa kulttuuripolitiikan painoarvoa vastaamaan kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista merkitystä.

KULTA ry:n tehtävä tukee Taide- ja taiteilijapoliittisten suuntaviivojen tavoitetta, sillä KULTA ry parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä. Tehtävänsä ja edustamansa jäsenkunnan vuoksi KULTA ry keskittyy lausunnossaan vain taidepolitiikkaan.

Kiitämme sitä, että taiteen vapaus on julkiselle vallalle ensimmäinen lähtökohta. Eri taidemuotoja pitää tarkastella tasapuolisesti, kunkin taiteenalan tarpeesta käsin.

KULTA ry tukee linjausten ekosysteemiajattelua: taiteen ja kulttuurin kentällä kaikki toimijat ovat kohtalonyhteydessä toisiinsa eli kun kaveri kukoistaa, minäkin kukoistan. Rahoitus- ja tukijärjestelmien tarkoituksesta KULTA ry yhtyy suuntaviivojen linjaukseen: sen on mahdollistettava pitkäjänteinen taiteenalojen kehitys ja oltava myös joustava ja mahdollistava. Osallistumme mielellämme rahoitus- ja tukijärjestelmien uudistamistyöhön.

Taide yhteiskunnan ytimeen

 KULTA ry siteeraa Ratsia -yhtyeen viisaita säkeitä kappaleesta Lontoon skidit: ”Lontoon skidit sanoo, ett’ niill’ on tylsää / Lontoon skidit sanoo, ettei oo tekemistä / Tietääks ne millasta on Pihtiputaalla?

Vaikka eri väestöryhmien erot kulttuuriosallistumisessa ovat kaventuneet, Suomessa on edelleen sekä alueellisia että muita katveita mahdollisuuksissa kokea, harrastaa ja tehdä kulttuuria ja taidetta. Yhteiskunta sijaitsee kaikkialla, missä on ihmisiä, jokaisen ihmisen elämässä. Me tarvitsemme lisää kulttuuria ja taidetta, jotta yhä useampi suomalainen pääsisi osalliseksi siitä, mikä meitä eniten yhdistää: kulttuurista.Jotta tavoitteessa onnistuttaisiin, on varmistettava riittävä ja kattava ammattimainen kulttuuri- ja taidetarjonta kaikille. Tätä tavoitetta tukee uusi erinomainen laki kuntien kulttuuritoiminnasta.

Tarjonnan lisääminen ei vielä yksin riitä, mikäli kaikenlaisia yleisöjä ei ole kasvatettu osallistumaan kulttuurielämään. Saavutettavuuden katveista on tietoa, ja se tukee yhteistä tavoitettamme saada kulttuurille ja taiteelle lisää resursseja.

Kulttuuribudjetin kasvattaminen

KULTA ry vaatii kulttuurin ja taiteen budjetin kasvattamista prosenttiin valtion budjetista tulevalla hallituskaudella. KULTA ry kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että Taide- ja taiteilijapoliittisissa suuntaviivoissa on lueteltu enemmän toimia ja tavoitteita, kuin mihin on osoitettu resursseja. Valintoja tehdessä painotamme kulttuurialan toimijoiden kuulemisen tärkeyttä ja johdonmukaisuutta suhteessa yleisiin tavoitteisiin. Suhtaudumme varauksella siihen, että esimerkiksi vertaisarviointia uudistettaessa vähiä rahoja lisätään hallintoon.

Muistutamme prosenttiperiaatteen ja sivistysvähennyksen mahdollisuuksista sekä yksityisen ja kunnallisen tuen merkityksestä kulttuurille ja taiteelle.

KULTA ry pitää turhan moniselitteisenä Veikkauksen voittovaroja koskevaa muotoilua. Suomalainen rahapelijärjestelmä on tällä hetkellä maailman paras optimoimaan rahapelihaittojen torjunnan ja rahapelihyötyjen tuottamisen. Pidämme upeana saavutuksena Veikkauksen yli miljardin euron tuottoa yhteiskunnalle ensiarvoisen tärkeään toimintaan, kuten kulttuuriin, taiteeseen, tieteeseen, liikuntaan, nuorisojärjestöille ja sosiaali- ja terveysalan järjestöille. Molempia tavoitteita on edelleen mahdollista parantaa: rahapelihaittojen torjuntaa ja rahapelihyötyjen tuottamista.

Koko opetus- ja kulttuuriministeriön on syytä olla voimakkaasti mukana parantamassa rahapelijärjestelmäämme. Pidämme ensiarvoisen tärkeänä vahvistaa rahapelimonopolin kanavointikykyä. Mikäli voittovaroissa on ennustettavia notkahduksia, kuten nyt tunnistautuneeseen pelaamiseen siirtyessä, tulisi vastaava summa ottaa edunvälittäjille arpajaisveron tuotosta. Pidämme epäonnistuneena yhteiskuntapolitiikkana tehtyjä arpajaisveron korotuksia, jotka ovat siis suoria tulonsiirtoja kulttuurin ja taiteen kaltaisilta edunvälittäjiltä valtion yleiseen kassaan. Kulttuurin ja taiteen rahoitusta turvaisi myös Veikkauksen puskurien uudelleenrakentaminen.

Kulttuurin ja taiteen rooli muilla hallinnonaloilla

 Taide- ja taiteilijapoliittisten suuntaviivojen tapaan KULTA ry näkee suuret mahdollisuudet kulttuurin ja taiteen roolissa muilla hallinnonaloilla. Kulttuurilla ja taiteella on merkitys minkä tahansa ministeriön toimialalla, puolustusministeriöstä liikenne- ja viestintäministeriöön.

KULTA ry kiittää tuoreista STM:n ja OKM:n yhteisistä suosituksista prosenttiperiaatteen laajentamisesta sosiaali- ja terveyspalveluihin. Ylipäänsä kulttuurin ja taiteen mahdollisuuksista lisätä ihmisten sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä ei ole vielä täysimääräisesti hyödynnetty. Rahoituksen suhteen hyvä nyrkkisääntö on: jos taidetta ja kulttuuria käytetään sosiaali- ja terveystyön välineenä, myös rahoituksen tulisi tulla sosiaali- ja terveystoimesta. Kulttuuri ja taide on joka tapauksessa osa hyvinvointitaloutta.

Kulttuurilla ja taiteella on myös tutkitusti suotuisia vaikutuksia oppimiseen. Kulttuuri ja taide tulisi opetus- ja kulttuuriministeriössä nähdä osana sivistyspolitiikan kokonaisuutta ja siten vahvistaa kulttuurin ja taiteen asemaa ministeriön sisällä.

Taiteet ja tieteet ovat luovien alojen perusta. Suomi on edelleen alisuorittanut luovien alojen kasvupotentiaalin, jos vertaa vaikka naapurimaahamme Ruotsiin. Siitä huolimatta luovat alat ovat merkittävä työllistäjä. Luovien alojen ekosysteemin osana myös liiketaloudellisesti haastava taide on olennaista. Taide on luovien alojen T&K -toimintaa. Luovien alojen edistämisen tulisi olla selväsanainen osa TEM:n ja Business Finlandin elinkeinopolitiikkaa, jotta taide todella pääsisi yhteiskunnan ytimeen.

Avainsanat:

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.