fbpx

Säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Nimi: Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry Helsinki
Kotipaikka: Helsinki

Merkitty rekisteriin: 23.4.2018
page1image5795456


Yhdistyksen nimi on Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry, ruotsiksi Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf, ja sen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena Suomi.


Yhdistyksen tarkoitus

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on valtakunnallinen kulttuuri- ja taidealan tuki- ja tuottajaorganisaatioiden keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää kulttuuri- ja taidealan kokonaistalouden kasvua sekä toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnallista asemaa.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee vaikuttamistyötä ja edunvalvontaa esimerkiksi kokoamalla ja tuottamalla tietoa, selvityksiä ja aloitteita, sekä antamalla lausuntoja, suosituksia ja asiantuntija-apua alaa koskevissa kysymyksissä. Järjestö seuraa alan kansainvälisiä verkostoja ja tekee vaikuttamisviestintää sekä toimii tarvittaessa hankeorganisaationa alan kehittämiseen liittyvissä hankeissa.

Koulutus-, seminaari- ja tapahtumatoiminnalla voidaan tukea yhdistyksen toimintaa.


Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n varsinaisia jäseniä ovat alan tuki- ja tuottajaorganisaatiot. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannatusjäseniä. Järjestön varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä oikeustoimikelpoiset, ammattimaisesti kulttuuria ja taidetta tuottavat ja tukevat järjestöt, yhteisöt ja säätiöitä, joiden tavoitteena on laaja-alainen kulttuuri- ja taidealan toiminnan edistäminen ja ylläpito.

Kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka haluavat tukea järjestön toimintaa.

Vuosikokous päättää järjestöjäsenien ja kannatusjäsenien jäsenmaksujen perusteista ja suuruudesta.


Hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet.

Hallitus voi yhdistyslaissa mainituin perustein ja säädettyä menettelytapaa noudattaen erottaa jäsenen järjestöstä. Jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan toimintavuoden aikana voidaan erottaa järjestöstä.


Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, jonka toimikausi on varsinaisten vuosikokousten välinen aika. Vuosikokous valitsee hallitukseen toimikaudeksi puheenjohtajan ja 4-8 jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on 2 vuotta. Vuorovuosin erovuorossa on puolet hallituksen jäsenistä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi enintään kolmeksi kaudeksi peräkkäin.

Hallituksessa olisi hyvä olla edustettuna molemmat sukupuolet mahdollisimman tasapuolisesti ja molempien kotimaisten kielten edustus.


Siirtymäsäännös
Yhdistyksen perustamisvaiheen hallitus valitaan perustamiskokouksessa ja sen toimikausi on enintään yksi vuosi. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous valitsee toisen toimintavuoden vuosikokouksessa yhdistykselle uuden hallituksen. Ensimmäisen vuosikokouksen valitseman hallituksen erovuoroiset valitaan arvalla tai muulla yhdessä sovitulla tavalla.


Hallituksen tehtävänä on hoitaa järjestön asioita yhdistyslain, näiden sääntöjen, hyvän hallinnon periaatteiden ja järjestön vuosikokouksen päätösten mukaisesti.

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu toimitetaan kirjallisesti kirjeillä tai sähköpostitse kullekin jäsenelle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

Hallitus kutsuu koolle järjestön vuosikokouksen ja valmistelee käsiteltävät asiat, vahvistaa toiminnalle ohjesäännöt, valitsee tarpeelliset työryhmät sekä päättää niiden tehtävistä järjestön strategian mukaisesti, valitsee ja vapauttaa tehtävistään järjestön johtavat toimihenkilöt sekä hoitaa järjestön taloutta ja tilinpitoa. Hallitus nimeää järjestölle pääsihteerin ja muun vakinaisen henkilökunnan.

Pääsihteerin ja hallituksen päätöksenteon valmistelun tueksi hallitus voi halutessaan asettaa keskuudestaan työvaliokunnan, kutsua tarvittaessa asiantuntijoita kuultavakseen sekä kutsua jäsenjärjestöistä koostuvan neuvoa-antavan asiantuntijaneuvoston antamaan suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia hallituksen esittämiin kysymyksiin.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.


Yhdistyksen toimeenpanevana johtajana toimii pääsihteeri, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat, panna toimeen päätökset ja johtaa yhdistyksen toimistoa. Pääsihteeri huolehtii hallituksen valvomana yhdistyksen hyväksytyn talousarvion ja toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Pääsihteeri edustaa yhdistystä asioissa, jotka kuuluvat hänen tehtäviinsä.

Pääsihteeri hoitaa järjestön päivittäistä hallintoa ja johtaa yhdistyksen muita toimihenkilöitä. Pääsihteerin esimies on hallituksen puheenjohtaja.

10§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja pääsihteeri, kaksi yhdessä.

11§
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen kirjanpitoa ja hallintoa tarkastamaan valitaan yhdistyslain ja kirjanpitolainsäädännön edellyttämä tarkastaja tai tarkastajat, yhdistyksen toiminnan laajuuden kulloinkin edellyttämällä tavalla. Tarkastajien tulee jättää hallitukselle kertomuksensa kirjallisena neljä viikkoa ennen vuosikokousta.

12§
Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen vuosikokous, joka pidetään tammi- toukokuussa. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille kirjallisesti kirjeillä tai sähköpostitse viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia järjestöjäsenten viralliset edustajat, joilla on kullakin yksi ääni.

Äänioikeus on vain jäsenmaksuvelvoitteensa täyttäneellä jäsenellä. Jäsenmaksut on maksettava ennen vuosikokousta.

Paitsi silloin, kun näissä säännöissä toisin määrätään, järjestön vuosikokouksessa päätökseksi tulee se kanta, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kanta.

13§
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja tarkastajien lausunto 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille
6. Määrätään jäsenmaksut seuraavaksi toimivuodeksi
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimikaudelle
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan joko yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa, tai yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa, tai tilintarkastusyhteisö yhdistyslain ja kirjanpitolainsäädännön mukaisesti.
10. Määritellään hallituksen palkkiot ja matkakorvausperiaatteet
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat yhdistyslain määräykset huomioon ottaen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14§
Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava jäsenille kirjallisesti kirjeillä tai sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouksessa käsitellään ainoastaan kutsussa mainittavat asiat.

15§
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen vuosikokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa 3⁄4 annetuista äänistä.

16§
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä varsinaisessa vuosikokouksessa, jos vähintään 3⁄4 äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa purkamisehdotusta. Yhdistyksen purkautuessa sen mahdolliset varat on käytettävä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen kokouksen päätöksen mukaisesti. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi on sen varat käytettävä samaan tarkoitukseen.