KULTA ry:n graafinen elementti: Mikrofoni. Suunnittelija: Jutta Kivilompolo.

Stadgar

Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf Föreningens stadgar

 Föreningen har grundats i mars år 2018 och registrerats i april 2018

Föreningens namn är Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry, på svenska Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf, och dess hemort är Helsingfors och dess verksamhetsområde Finland.

Syftet med föreningen

Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf är en riksomfattande centralorganisation för understöds- och producentorganisationerna på kultur- och konstområdet, vars syfte är att främja helhetsekonomins tillväxt på kultur- och konstområdet, och dess verksamhetsförutsättningar och samhälleliga position.

För att förverkliga sitt syfte utför föreningen påverkningsarbete och intresseövervakning till exempel genom att samla och producera information, utredningar och initiativ, och genom att ge utlåtanden, rekommendationer samt sakkunnighjälp i frågor som berör fältet. Organisationen följer fältets internationella nätverk och idkar Påverkningskommunikation, samt fungerar vid behov som projektorganisation i projekt som hänför sig till områdets utveckling.

Genom skolnings-, seminarie- och evenemangverksamhet kan man stöda föreningens verksamhet.

Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf:s egentliga medlemmar är områdets understöds- och producentorganisationer. Dessutom kan föreningen ha understödande medlemmar.

Som egentliga medlemmar i organisationen kan man godkänna organisationer och föreningar som producerar och stöder kultur och konst professionellt och har rättshandlingsförmåga, och stiftelser vars syfte är ett omfattande främjande och uppehållande av kultur- och konstområdets verksamhet.

Som understödande medlemmar kan man godkänna föreningar och stiftelser som har rättshandlingsförmåga och som vill stöda organisationens verksamhet.

Årsmötet besluter om grunderna för och storleken på organisationsmedlemmarnas och de understödande medlemmarnas medlemsavgifter.

Styrelsen godkänner föreningens medlemmar.

Styrelsen kan på de grunder som nämns i föreningslagen och i det att den följer reglerat förfarande utesluta en medlem ur organisationen. En medlem som inte har erlagt sin medlemsavgift under verksamhetsåret kan uteslutas ur organisationen.

Styrelsen, vars verksamhetsperiod är tiden mellan de egentliga årsmötena, sköter föreningens ärenden och representerar den. Årsmötet väljer till styrelsen för verksamhetsperioden en ordförande och 4-8 medlemmar.

Styrelsemedlemmarnas verksamhetsperiod är 2 år. Vart annat år står hälften av styrelsens medlemmar i tur att avgå. Styrelsen väljer inbördes en viceordförande för verksamhetsperioden. Samma person kan väljas som styrelsemedlem för högst tre perioder i rad.

Det är önskvärt att i styrelsen båda könen finns representerade på ett så jämlikt sätt som möjligt, och att båda de inhemska språken representeras.

Övergångsstadgande

Styrelsen för föreningens etableringsfas väljs på det konstituerande mötet och dess verksamhetsperiod är högst ett år. Föreningens stadgade årsmöte väljer på årsmötet under det andra verksamhetsåret en ny styrelse för föreningen. Vilka som avgår från styrelsen som det första årsmötet har valt väljs med lottdragning eller på något annat sätt man tillsammans kommer överens om.

Styrelsens uppgift är att sköta organisationens ärenden i enlighet med föreningslagen, dessa stadgar, principerna för god administration samt de beslut som organisationens årsmöte fattar.

Styrelsen samlas vid behov på kallelse av ordföranden, eller i fall att hen är förhindrad, av viceordföranden. Kallelsen skickas skriftligen med brev eller epost till varje medlem minst sju dagar före mötet.

Styrelsen sammankallar organisationens årsmöte och förbereder de ärenden som ska behandlas, godkänner reglerna för verksamheten, väljer de behövliga arbetsgrupperna samt bestämmer deras uppgifter i enlighet med organisationens strategier, väljer organisationens ledande tjänstemän och befriar dem från sina uppgifter samt sköter organisationens ekonomi och bokföring. Styrelsen utnämner organisationens generalsekreterare och dess övriga fasta personal.

Som stöd för förberedandet av generalsekreterarens och styrelsens beslutsfattande kan styrelsen om den så vill bilda ett arbetsutskott bland sina medlemmar, vid behov kalla experter för att höras samt kalla in ett rådgivande expertråd bestående av medlemsorganisationerna för att de ska ge rekommendationer och förslag på åtgärder i frågor som styrelsen framställer.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av medlemmarna samt ordföranden eller viceordföranden är närvarande.  Ärendena löses med enkel röstmajoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst.

Som styrelsens verkställande chef tjänstgör generalsekreteraren, vars uppgift är att förbereda de ärenden som skall behandlas på styrelsens möten, verkställa besluten samt leda föreningens kontor. Generalsekreteraren sköter under styrelsens överinseende om förverkligandet av den ekonomiska kalkyl och den verksamhetsplan som föreningen har godkänt. Generalsekreteraren representerar föreningen i ärenden som hör till hens uppgifter.

Generalsekreteraren sköter om organisationens dagliga administration och leder föreningens övriga tjänstemän. Generalsekreterarens förman är styrelsens ordförande.

10§

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, viceordförande och generalsekreterare, två av dem tillsammans.

11§

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret.

För granskningen av föreningens bokföring och administration väljs i enlighet med föreningslagen och bokföringslagen en eller flera granskare, på det sätt som i varje enskilt fall förutsätts av verksamhetens omfattning. Granskarna bör till styrelsen lämna in en skriftlig redogörelse fyra veckor före årsmötet.

12§

Föreningens högsta beslutsmakt utövas av föreningens årsmöte, som hålls i januari-maj. Möteskallelsen bör sändas skriftligt till medlemmarna antingen med brev eller epost senast tio dagar före mötet.

På föreningens möten är de officiella representanterna för organisationsmedlemmarna röstberättigade, var och en med en röst.

Rösträtt har endast medlemmar som har fullgjort sin skyldighet att erlägga medlemsavgift. Medlemsavgifterna bör betalas före årsmötet.

Förutom i fall då man i dessa stadgar besluter på annat sätt, blir på organisationens årsmöte den åsikt avgörande som har understötts av över hälften av rösterna i omröstningen. Om rösterna faller jämnt är ordförandens ståndpunkt avgörande.

13§

På föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

 1. Man väljer mötets ordförande, sekreterare och protokolljusterare
 2. Mötet förklaras lagenligt och beslutsfört
 3. Föregående års bokslut och verksamhetsberättelse samt granskarnas redogörelse presenteras
 4. Man besluter om bekräftande av bokslutet
 5. Man besluter om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och de redovisningsansvariga
 6. Man besluter om medlemsavgifterna för följande verksamhetsår
 7. Verksamhetsplanen och ekonomikalkylen för den pågående verksamhetsperioden bekräftas
 8. Man väljer styrelsens ordförande vart annat år samt nya medlemmar istället för dem som avgår
 9. Man väljer antingen en eller två verksamhetsgranskare och viceverksamhetsgranskare, eller en eller två revisorer och vicerevisorer, eller ett revisionsbolag i enlighet med föreningslagen och bokföringslagen.
 10. Man fastställer styrelsens arvoden och principerna för reseersättningen
 11. Övriga ärenden som nämns i möteskallelsen behandlas, med beaktande av föreningslagens stipuleranden.

Om en medlem av föreningen vill ta upp något ärende till behandling på föreningens årsmöte, bör hen meddela om detta skriftligt till styrelsen i så god tid att ärendet kan innefattas i möteskallelsen.

14§

Föreningens extra möte sammankallas när föreningens möte så bestämmer eller när styrelsen anser att det finns ett behov för det eller när minst en tiondedel av föreningens röstberättigade medlemmar kräver det för behandling av ett ärende de anmält. En kallelse till extra möte bör levereras till medlemmarna skriftligt med brev eller epost minst två veckor före mötet. På mötet behandlas endast de ärenden som finns uppräknade i kallelsen.

15§

Dessa stadgar kan ändras på föreningens årsmöte, om det har nämnts om förändringen i möteskallelsen och om förändringen stöds av ¾ av de givna rösterna.

16§

Beslut om upplösande av föreningen bör fattas på det egentliga årsmötet, om minst ¾ av rösterna i omröstningen stöder ett upplösningsförslag. Om föreningen upplöses bör dess eventuella tillgångar användas för att utveckla föreningens syfte i enlighet med mötets beslut. Om föreningen upphör, bör dess medel användas för samma ändamål.