Vahva ja välittävä Suomi satsaa kulttuuriin ja taiteeseen

Hallitusohjelmassa ei ole sovittu leikkauksista kulttuurin perusrahoitukseen eli kulttuuribudjettiin.

Kokonaisuutena tarkastellen hallitusohjelma on kulttuurimyönteinen. OKM on tulevaisuusministeriö ja on arvostuksen osoitus sen kaikille toimialoille, että ministereitä ministeriössä on jopa kolme.

Opetus- ja kulttuuriministeriön koko toimialalle on päätetty 50 miljoonan edestä valtionavustusleikkauksia. Ei ole päätetty mille toimialoille ministeriön sisällä leikkaukset kohdistuvat. Myöhempiä leikkauksia arvioidaan puoliväliriihessä. Teemme kaikkemme sen eteen, että kulttuuribudjetista ei leikata, sillä mm. ALV-kantojen nosto ja kansalaisopistojen leikkaukset jo osuvat kulttuuriin.

Se, mitä hallitusohjelmasta puuttuu, voidaan täsmentää ja täydentää kulttuuripoliittisessa selonteossa, joka osaltaan nostaa kulttuuripolitiikan painoarvoa hallituskaudella. Selonteossa voidaan myös kirjata polku kohti laajasti jaettua tavoitetta nostaa kulttuuribudjetti prosenttiin. Hallituksen haukkumisesta ei ole tässä vaiheessa mitään hyötyä, vaan KULTA ry tekee rakentavaa yhteistyötä tämänkin hallituksen kanssa.

Hallitusohjelman kulttuuri- ja taidepoliittisessa osiossa (s.91) on useita kunnianhimoisia kirjauksia ja siinä on myös erittäin selkeästi huomioitu yhteistyön tarpeet ulkoministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

 

Kulttuuri- ja taidealan kannalta tärkeitä vaikuttamisen paikkoja ovat ainakin nämä:

  1. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusleikkaukset eivät saa kohdentua kulttuuriin.
  2. Kulttuuripoliittisen selonteon valmistelu kannattaa aloittaa heti vaalikauden alussa.
  3. Luovat alat elinkeinoministeriössä, kasvuinvestoinneissa ja TKI-politiikassa.
  4. Kulttuurihyvinvointi on saatava mukaan kaikkeen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.
  5. Yhdenvertaisten kulttuuripalvelujen takaaminen uudistuvassa kuntakentässä.

 

Kulttuuripolitiikan painoarvo kasvaa ja kulttuurin saavutettavuutta parannetaan

Kulttuuri- ja tiedeministerin salkun sai Kokoomus, jolla on vahva kulttuurin tulevaisuusvisio. OKM:ssä on nyt kolme ministeriä – on tärkeä pitää huoli siitä, että hallinnonalarajat ylittävä yhteistyö toimii ja nuorten kulttuuriosallistuminen vahvistuu. Se tukee mielen hyvinvointia ja vähentää yksinäisyyttä.

Hallitusohjelman avaintavoitteita on, että jokaisella lapsella ja nuorella on edellytykset rakentaa hyvää elämää ja tavoitella unelmiaan. Kulttuuri ja taide, sekä tekijänä että kokijana – auttaa lasta oman polkunsa löytämisessä. Taide vahvistaa minätuntemusta ja auttaa ymmärtämään ihmistä ja yhteiskuntaa. Hallitusohjelmaan on kirjattu lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen saavutettavuuden parantaminen, joka tukee KULTA ry:n tavoitetta jokaisen lapsen ja nuoren oikeudesta kulttuuriin ja taiteeseen sekä tekijänä että kokijana.

Hallitusohjelmassa todetaan kulttuurin merkitys myös oppimisen vahvistajana. Myös kulttuuriperintökasvatus ja lukiodiplomit on kirjattu ohjelman koulutuspoliittisen osuuteen. Nuorisotyön osuudessa on tärkeitä kirjauksia harrastuksista.

Kaikenikäisten liikunnallisen elämäntavan vahvistaminen lisää suomalaisten hyvinvointia. Olemme yhdessä Olympiakomitean ja Mieli ry:n kanssa esittäneet toimintakyvyn vahvistamista hallitusohjelmaan ja iloitsemme, että se sieltä korkealta sijalta löytyy. Kulttuuriharrastuksessa harrastajat käyttävät kehoaan monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti. Harrastuksen myötä harrastajien fyysinen hyvinvointi on parantunut ja kehon ja mielen yhteys on vahvistunut.

Ylipäänsä hallituksen hyvinvointipoliittisena tavoitteena on painopisteen siirto korjaavista palveluista kohti varhaisempaa tukea ja apua sekä ennaltaehkäisyä. Kulttuurihyvinvointi on osaltaan lisäämässä hyvinvointia ja terveyttä, jotta pahemmalta vältytään. Kulttuuri- ja taideala on ilolla mukana yhdessä järjestöjen kanssa toteutettavassa kansallisessa terveys- ja hyvinvointiohjelmassa. Olennaista on varmistaa kehittyvien, uusien kulttuurihyvinvointipalveluiden ja -menetelmien rooli hyvinvointialueiden palveluvalikoimassa. Kulttuuripanostukset hoitoalalla tukevat myös henkilökunnan työhyvinvointia.

 

Kulttuuri on osa elinkeinopolitiikkaa

Historiallisen suuret julkiset panostukset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan vievät Suomea maailman huipulle. Luovat alat tukevat omalta osaltaan koko yhteiskunnan innovatiivisuutta ja ovat luonteva osa nykyaikaista elinkeino- ja teollisuuspolitiikkaa niin Suomessa kuin EU-tasollakin. Hallituksen työllisyystavoite on kunnianhimoinen. Työvoimavaltaisena kasvualana kulttuuri on osa ratkaisua.

Kulttuurialalle kansainvälistyminen on olennainen kasvun väylä, joten tulemme osallistumaan kansainvälisten taloussuhteiden ja kehitysyhteistyön selonteon valmisteluun ja ylipäänsä vienninedistämistoiminnan kehittämiseen. Hallitusohjelmassa on myös huomioitu tarve nostaa kulttuurin tunnettuutta osana maakuvatyötä. Tämän pitäisi tarkoittaa myös jatkoa kulttuurin ja luovien alojen suurlähettiläälle.

Hallituksen tavoitteena on parantaa kotitalouksien ostovoimaa. Yksityiset kotitaloudet käyttivät vuonna 2020 omaa rahaansa kulttuuriin 5,7 miljardia euroa. Vaikka alennettujen ALV-kantojen korotus nostaa hintoja, kokonaisuutena kulttuurin kuluttaminen voi edelleen kasvaa kulutuksen painopisteen siirtyessä yhä enemmän tavaroista palveluihin ja ihmisten painottaessa vapaa-ajan haaveitaan. Mutta kieltämättä ALV-isku koronasta vasta toipuvalle alalle on tuntuva. Toisaalta hallitus vahvistaa kulttuurin kysyntää laajentamalla kulttuuri-, vapaa-ajan ja liikuntaseteleiden käyttöä. Elämystalous tarjoaa kaivattuja elämyksiä!

Kuntien mahdollisuudet tarjota kulttuuripalveluja ja edistää luovia aloja osana elinkeinopolitiikkaansa on aivan keskeistä koko kulttuuri- ja taidealalle. Hallitus sallii kuntien erilaistumisen. Nyt on olennaista kulttuuri- ja taidealan olla mukana etsimässä ratkaisuja, joilla kaikkialla Suomessa kulttuuri voi kukoistaa. Myös kaupunkipolitiikassa kulttuuri ja taide tarjoaa ratkaisuja, jotka kannattaa huomioida ekosysteemisopimuksissa. Tulemme myös osallistumaan maaseutupoliittisen selonteon valmisteluun.

 

Rosa Meriläinen

pääsihteeri

Rosa Meriläinen

Rosa Meriläinen on KULTA ry:n pääsihteeri, jonka tehtävä on lobata. Rosa rakastaa idioottivarmoja, selkeitä kuvaustekstejä.
Rosa Meriläinen är KULTA rf’s generalsekreterare.
The writer is KULTA’s Secretary General.