fbpx

Kulttuurin ja taiteen mahdollisuudet nuorten mielenterveyden tukemisessa

Lapset ja nuoret harrastavat tietysti kulttuuria ja taidetta aivan omaehtoisesti, vaikka puhelimeltaan sitä katsellen ja kuunnellen. Ammattimaisesti ohjatulla toiminnalla on sen lisäksi oma arvonsa. Sitä tehdään niin kouluissa, lastenkulttuurikeskuksissa, taiteen perusopetuksessa, kulttuurisessa nuorisotyössä kuin ihan osana kulttuuri- ja taidepalveluja. Lisäksi taidetta käytetään enenevässä määrin hoidon välineenä.

Tässä joitain tutkimustuloksia, jotka kertovat kulttuurin ja taiteen hyvää tekevästä voimasta nuorten mielenterveydelle:

  • Tutkimuksissa on todettu, että nuorilla osallistuminen yhteisölliseen taidetoimintaan voi auttaa vähentämään yksinäisyyttä ja sosiaalista eristyneisyyttä, tukea nuorten kykyä rakentaa positiivisia suhteita sekä rohkaista nuoria osallistumaan tiiviimmin yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan.
  • Tutkimuksissa on todettu yhteisöllisen ja osallistavan taidetoiminnan voivan tukea mielen hyvinvointia ja mielenterveyttä.
  • Kansainvälisissä tutkimuksissa on vahvaa näyttöä taiteen ja taiteellisen toiminnan positiivisista vaikutuksista mielen hyvinvointiin, mielenterveyteen sekä mielen sairauksista paranemiseen ja toipumiseen. Myös positiivisten vaikutusten pitkäaikaisuudesta on saatu viitteitä.
  • Tutkimuksissa on havaittu, että taidetoiminta voi edistää positiivista mielenterveyttä, ehkäistä ja vähentää negatiivisia tunteita ja tukea mielenterveyden haasteiden kanssa pärjäämistä.
  • Nuorilla yhteisöllisen ja osallistavan taidetoiminnan on todettu voivan antaa mahdollisuuden reflektoida omaa elämäänsä ja omaa rooliaan lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa laajemmin. Taiteellisessa toiminnassa nuoret voivat myös tutkia ja tunnistaa erilaisia vaihtoehtoisia keinoja, selviytymisstrategioita ja resursseja, joita heillä on käytössään ja joihin heillä on pääsy.
  • Kliinisissä ympäristöissä taiteen ja taiteellisen toiminnan on todettu mm. parantavan hoitotuloksia, vähentävän fyysisiä ja psykologisia oireita sekä vähentävän rauhoittavien lääkkeiden ja kipu- ja unilääkkeiden tarvetta ja käyttöä.
  • Iso-Britanniassa Taidetta reseptillä -projektin on havaittu vähentäneen yleislääkärikäyntejä 37% ja sairaalakäyntejä 27%.
  • Norjassa toteutetun laajan kyselytutkimuksen mukaan osallistuminen kulttuuritoimintaan, kuten teatterissa, taidenäyttelyssä ja konserteissa käyminen tai laulaminen ja tanssiminen, on merkittävästi yhteydessä hyvään koettuun terveyteen ja elämään tyytyväisyyteen, sekä vähäiseen ahdistuneisuuteen ja masentuneisuuteen. Tutkimuksessa muut mahdolliset vaikuttavat tekijät, kuten vastaajien sosioekonominen asema oli huomioitu.
  • Taiteellisen toiminnan on osoitettu voivan merkittävästi lieventää masentuneisuuden ja ahdistuneisuuden oireita.

Taide ja kulttuuri ovat tärkeitä nuorille, mutta nuorten – ja meidän kaikkien – mielenterveyden tueksi on myös toteutettava terapiatakuu!

Lähteet:

https://media.sitra.fi/2017/11/21100218/Taiteen-ja-kulttuurin-vaikutukset-terveyteen-tietokortti.pdf

https://media.sitra.fi/2017/11/21095355/Taiteen-ja-kulttuurin-vaikutukset-sosiaaliseen-hyvinvointiin-tietokortti.pdf

 

Rosa Meriläinen
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n pääsihteeri