Avaus: moninaisuuden huomioiminen pitää saada mukaan taide- ja kulttuurialan strategiatyöhön

(in English below)

Teimme avauksen. Avaus-hankkeiden taustalla oli kokemus siitä, että ulkomaalaissyntyiset ja -taustaiset henkilöt eivät näy riittävästi taide- ja kulttuurikentällä. Halusimme tutkia asiaa ja lisätä taide- ja kulttuurilaitoksissa työskentelevien ja maahanmuuttajataustaisten ammattilaisten kohtaamisia ja vuoropuhelua. Martina Marti tuli hankkeeseen moninaisuuskouluttajaksi. Hankekumppaneina meillä oli Globe Art Point (G.A.P) ry ja Kulttuuripolitiikan tutkimuslaitos Cupore.

Kehitimme moninaisuusagenttikonseptin, jonka tarkoituksena on antaa työnohjausta ja tukea ulkomaalaissyntyisille taiteilijoille ja kulttuurialan ammattilaisille ja kouluttaa heitä mentoreiksi. Moninaisuusagenttikurssille osallistui 11 alan ammattilaista. Kurssilaiset saivat mahdollisuuden moninaisuustyön sparraamiseen tekemällä harjoitustöitä Svenska kulturfondenista Tampere Film Festivalille ja Oulun Kulttuuritalo Valveesta Helsingin taidemuseo HAMiin. Todellista matalan kynnyksen yhteistyötä! Palaute moninaisuusagenttikurssista oli hurjan hyvä ja meillä onkin suunnitteilla uusi kurssi.

Cupore tutki kulttuurikentän valmiutta rekrytoida ulkomaalaissyntyisiä taiteilijoita ja kulttuurialan ammattilaisia haastatteluin ja kyselyin – kaikille VOS-laitoksille ja ulkomaalaissyntyisille alan ammattilaisille. Työllistymisen esteinä näyttäytyivät ulkomaalaissyntyisten ammattilaisten kielitaidon ja verkostojen puuttuminen sekä se, ettei osaamista tunnisteta tai arvosteta. Huolestuttavaa, mutta ei valitettavasti yllättävää, oli se, että erilaiset syrjinnän kokemukset ovat yleisiä ja että laitoksissa ei osata tarttua hyvin ulkomaalaissyntyisten ammattilaisten työllistymiseen liittyviin ongelmiin.

Moninaisuuden huomioiminen pitää saada mukaan taide- ja kulttuurilaitosten strategiatyöhön. Lakiin pohjaava tasavertaisen kohtelun edistäminen tarkoittaa usein ainakin yhdenvertaisuussuunnitelman olemassaoloa. Suunnitelma voi jäädä irralliseksi ilman johdon halua integroida moninaisuustyö strategiseksi osaksi koko organisaatiota. Moninaisuudesta keskustelu nostaa kokemuksemme mukaan helposti monenlaisia tunteita, myös riittämättömyyttä ja syyllisyyttä. Tärkeintä on, että taide- ja kulttuurilaitokset hankkivat moninaisuusosaamista, ja että moninaisuustyötä johdetaan ja että siinä tarkastellaan valtarakenteita, eikä esimerkiksi vain rekrytointipolitiikkaa. Pinnallinen moninaisuus korostaa eroja ja voi johtaa siihen, että työntekijät havainnoivat toisiaan vain stereotyyppien ja oletusten kautta. Moninaisen henkilöstörakenteen edistäminen voi lisätä ongelmia, ja tehdä työpaikasta turvattoman, jos organisaatio ei tunnista meille kaikille kuuluvia ja usein aika tiedostamattomia ennakkoluuloja ja puutu aktiivisesti syrjintään, seksismiin ja rasismiin.

Dialogi ja kohtaaminen on avain ja kielikysymyskin voidaan ylittää. Väestömme on moninainen ja se moninaistuu yhä vieläkin. Tartu haasteeseen ja ota yhteyttä moninaisuusagenttiin!

 

Mira Haataja

vs. toiminnanjohtaja 4/2020-3/2021 ja erityisasiantuntija, Kulttuuria kaikille -palvelu

Lisätietoa Avaus-hankkeista ja suosituksistamme: www.kulttuuriakaikille.fi/hankkeet_avaus

 

Tekstin kirjoittajan Mira Haatajan kuva

Mira Haataja on erityisasiantuntija Kulttuuria kaikille -palvelussa.

 

Opening: diversity must be included in the strategic work of the arts and culture

 

We made the opening. The Avaus / opening projects were based on the experience that people of foreign backgrounds are not sufficiently represented in the arts and culture field in Finland. We wanted to explore the issue and increase encounters and dialogue between professionals working in arts and cultural institutions and those with an immigrant background. Martina Marti joined the project as a diversity educator. As project partners we had the Globe Art Point Association (G.A.P.) and the Center for Cultural Policy research Cupore.

We developed the Diversity Agent Concept to provide work guidance and support to foreign-born artists and cultural professionals and to train them as mentors. The diversity agent course was attended by 11 arts and cultural professionals. The participants had the opportunity to help some institutions in their diversity work by doing assignments. There were institutions such as Svenska kulturfonden, Tampere Film Festival, Oulu Culture House Valve and Helsinki Art Museum HAM. Real low-threshold cooperation! The feedback received about the diversity agent course was very good and now we are planning a new course.

Cupore carried out a research to review the readiness of the cultural field to recruit foreign-born artists and cultural professionals through interviews and surveys – for all VOS institutions and foreign-born professionals in the field. The lack of language skills and networks of foreign-born professionals and the lack of recognition or appreciation of skills proved to be barriers to employment. What was worrying, but unfortunately not surprising, was that different experiences of discrimination are common and that institutions do not know how to deal well with the problems regarding the employment of foreign-born professionals.

Consideration of diversity must be included in the strategy work of arts and culture institutions. Promoting equal treatment based on the law often means at least the existence of an equality plan. The plan may remain detached without management’s desire to integrate diversity work into a strategic work of the entire organization. In our experience, the discussion of diversity easily raises a wide range of emotions, including inadequacy and guilt. Most importantly, arts and cultural institutions should acquire diversity skills and that diversity work should be managed. Diversity work must put eyes on the power structures, and not just to recruitment policies, for example. Superficial diversity highlights differences and can lead to employees perceiving each other only through stereotypes and assumptions. Promoting a diverse staff structure can increase problems, and make the workplace insecure, if the organization does not recognize the prejudices that belong to all of us and is often quite unconscious and if the organization does not actively tackle discrimination, sexism and racism.

Dialogue and encounter are the key and the language issue can be overcome. Our population is diverse and it is still diversifying. Take the challenge and contact a diversity agent!

 

Mira Haataja

dep. Executive Director 4/2020-3/2021 and senior specialist, Culture for All Service

 

More information on projects Avaus / Opening and our recommendations: www.kulttuuriakaikille.fi/projects_opening

Avainsanat:

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.