Gemensamt påverkansarbete inom kultur- och konstområdet har visat sig viktigt

Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf startade sin verksamhet 2018. På kort tid har den befäst sin position och uppnått ett omfattande antal medlemsorganisationer. Kulturens och konstens röst har stärkts. På sikt kommer kultur- och konstbranschens samarbete och gemenskap att bli allt starkare, nu när strukturen har skapats.

Redan när KULTA rf startade var det känt att Veikkaus’ vinster minskade, och att detta utgör ett hot mot kulturbudgeten – samtidigt som branschen hade satt upp som mål att höja kulturbudgeten till en procent. KULTA rf har varit en samarbetsvillig part i arbetet för att skapa ett nytt finansiellt system, även om dess främsta mål är att säkerställa tillräcklig finansiering för kultur och konst. KULTA rf:s grundläggande uppgift är trots allt att förbättra kulturens och konstens sociala uppskattning och ekonomiska verksamhetsvillkor.

Hittills har politikerna varit positiva: nedskärningarna har avstyrts och många aktörer inom sektorn har fått tilläggsfinansiering. Senast i oktober 2021 kunde KULTA rf:s medlemsorganisationer göra ett snabbt, samtidigt och gemensamt påverkansarbete. När vi är enade blir vi hörda: politikerna blev förfärade över vad nedskärningarna skulle få för effekter och media lyfte ivrigt fram vårt budskap. Trots den dramatiska nedgången i Veikkaus’ intäkter blev det inga nedskärningar för kulturen.

Intima och fria möten mellan medlemsorganisationerna har i praktiken blivit KULTA rf:s verksamhetsform. Detta har också gjort det möjligt att skapa en gemensam situationsbild mitt i coronakrisen och att säkerställa solidariteten inom sektorn då vi regelbundet får höra från kollegor om de utmaningar de ställs inför. Ett otvingat förhållningssätt som är baserat på diskussioner gör att KULTA rf:s medlemsorganisationer kan agera närhelst det behövs. En respektfull och konfidentiell kommunikation med beslutsfattare säkerställer att KULTA rf vet vem det lönar sig att påverka, och när.

Lanseringen av en ny centralorganisation har krävt att allt görs om från grunden: syfte, strategi, verksamhetsmetoder, administration, verksamhetskultur och olika mål. Besluten fattas på ett jämlikt sätt bland alla medlemsorganisationer i KULTA-forumet som samlas två gånger per år. Arbetsgrupper bestående av frivilliga medlemmar i medlemsorganisationerna har dessutom redan från starten samlats för att ytterligare definiera den gemensamma linjen och för att stödja KULTA rf:s intressebevakning med sin expertis.

I enlighet med sitt grundläggande uppdrag bevakar KULTA rf inte bara sina medlemsorganisationers, utan hela kultur- och konstbranschens intressen. Därför är den en pålitlig och rättvis partner till alla aktörer inom den kulturella och konstnärliga sektorn, och därför har det varit enkelt att hitta gemensamma ståndpunkter. Under det första verksamhetsåret deltog nästan 90 kulturaktörer i kampanjen Kulturbudgeten upp till en procent! som genomfördes tillsammans med Konstuniversitetets studentkår. Ännu fler organisationer stod på inbjudningslistan när Konstuniversitetet och KULTA rf hösten 2021 bjöd in aktörer inom sektorn för att diskutera kultur- och konstsektorns återuppbyggnad och framtida arbete. Främjande av skapande branscher har t.ex. gjorts i samarbete med nätverket Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhty, och främjande av kulturellt välbefinnande i samarbete med Kulttuurihyvinvointipooli, dit även SOSTE, KULTA rf:s systerorganisation inom social- och hälsosektorn, hör. KULTA rf är också en av Tapahtumateollisuus ry:s grundare.

Redan från början var målet att få ett brett genomslag i olika samhällsområden för att uppmärksamma kulturens och konstens stora fördelar för människor och samhälle. KULTA rf har alltså bedrivit påverkansarbete inom bland annat cirkulär ekonomi, utbildningspolitik, integration och äldreservice, och tillför därmed ständigt ett mervärde till andra kulturorganisationers arbete, som ofta fokuserar på en intern påverkan av kultursektorn.

Utöver medlemsorganisationerna har Sitra, Undervisnings- och kulturministeriet, Svenska Kulturfonden och Suomen Kulttuurirahasto finansierat grundandet av KULTA rf. Medlemsavgiften är en procent av den fasta personalens lönekostnader, dvs betydande. Utan andra finansiärer skulle KULTA rf dock inte kunna upprätthålla en professionell påverkansverksamhet, eftersom sektorn inte är organisationsdriven – organisationerna inom sektorn är ganska små. Det finns ett begränsat antal rikstäckande, potentiella medlemsorganisationer som representerar sina respektive sektorer. I den förstudie som gjordes före grundandet av KULTA rf uppskattades det totala antalet medlemsorganisationer till 20–30. Den 10 januari 2022 hade KULTA rf 32 medlemsorganisationer.

KULTA rf har kunnat verka i alla landskap utom Åland. Riksomfattande verksamhet har alltså också inneburit resande runt om i landet – och aktiviteter även på svenska. Tillsammans är vi starkare, hela vår fantastiskt mångfaldiga kultur och konst, med dess skapare och upplevare!

Rosa Meriläinen
Generalsekreterare
Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf

Avainsanat:

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.