Kulttuuriosallistuminen on ihmisoikeus, joka vahvistaa demokratiaa

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on lausunut valtioneuvoston demokratiapoliittisista linjauksista. Se painottaa kansallisella tasolla demokratian ohella perus- ja ihmisoikeuksien sekä oikeusvaltion tärkeyttä. Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry muistuttaa, että oikeus nauttia taiteista ja osallistua oman maansa kulttuurielämään on yksi YK:n ihmisoikeuksien julistukseen kirjatuista ihmisoikeuksista.

Periaatepäätöksessä korostetaan myös niiden merkitystä Euroopan unionin toiminnassa ja kansainvälisesti. Osallistumisoikeudet sekä Euroopan unionin toiminnassa että kansainvälisesti koskevat tietysti myös kulttuurisia osallistumisoikeuksia. KULTA ry painottaa yhdenvertaisuusnäkökulman vahvistamista eli jokaisen oikeutta ja mahdollisuutta tehdä ja kokea taidetta. Tämä vaatii matalan kynnyksen tarjontaa, saavutettavuuden parantamista eri keinoin, sekä monikulttuurisuuden huomioimista.

Kulttuuri ja taide myös itsessään vahvistaa demokratiaa, antamalla äänen erilaisille tarinoille ja tarjoamalla yhteenkuuluvuuden tunnetta vahvistavia kokemuksia. Runsas kulttuurin ja taiteen kuluttaminen on kytköksissä jopa äänestysaktiivisuuteen, vaikka muut selittävät taustatekijät siivotaan pois. Kulttuuri voimauttaa ihmisiä, vahvistaa kykyä ymmärtää toista ja antaa mahdollisuuksia ilmaista itseään. Kyse on siis demokratian perustavista toimintaedellytyksistä.

Linjauksissa uhaksi nimetty poliittisen lukutaidon heikkeneminen on kytköksissä luonnollisesti yleiseen lukutaitoon, jonka vahvistamisessa kaikki lukemista ja kirjallisuutta edistävät tahot ja niiden julkinen rahoitus on avainasemassa. Uhkien osalta linjaukset jättävät huomioimatta taiteen vapauden. Taide alistetaan autoritaarisissa valtioissa vallanpitäjien propaganda-aseeksi.

OECD suosittaa lisäämään osallistumismahdollisuuksia. Kulttuuri on tässä kaikenikäisille vetovoimainen osallisuutta vahvistava toimintatapa, jonka esteenä on varsin usein raha.

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry kiittää, että linjauksissa on huomioitu sekä kirjastojen ja museoiden että kulttuuriperintöstrategian merkitys demokratialle. Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry kiittää, että kulttuurilaitosten rooli sekä kotouttamisessa että sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamisessa on otettu huomioon linjauksissa ja että linjauksissa ansiokkaasti esitetään, että kulttuuri nostetaan kestävän kaupunkipolitiikan keskiöön. Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry esittää, että Euroopan Unionin Team Europe Democracy -aloitteen puitteissa vahvistetaan kulttuurivaihtoa kehittyvän demokratian maiden kanssa.

Demokratiapoliittisissa linjauksissa kohdistetaan katsetta myös kulttuuri- ja taidealan toimijoihin itseensä eli miten me voisimme parantaa omaa toimintaamme: ”Kulttuuri ja erityisesti taide on kriittisen keskustelun foorumi, joka turvaa vapaata, demokraattista ja avointa yhteiskuntaa. Tähän liittyy myös se, että kulttuurin kautta ihmiset voivat vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnassa. Euroopan siirtolaisten ja vähemmistöjen taide- ja kulttuuriosallisuuden edistäminen -raportissa on selvitetty tapoja vahvistaa maahanmuuttaja- ja vähemmistöyhteisöjen osallistumista taiteeseen ja kulttuuriin. Sillä on potentiaalisia hyötyjä kotoutumiseen, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen sekä kulttuurilaitosten elinvoimaisuuteen ja kestävyyteen. Strategioiden, joilla lisätään maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osallistumista ja edustusta taiteessa ja kulttuurissa, tulisi tähdätä laaja-alaisempaan ajatteluun.”

Linjauksissa aiheellisesti pohditaan mittareiden merkitystä. Kulttuuriosallistumisen osalta yksi mittari voisi olla THL:n kulttuurin TEAviisarin tarjoama tieto siitä, kuinka kunta kulttuuritoiminnassaan mahdollistaa eri väestöryhmien, kuten maahanmuuttajien ja vammaisten osallistumista.

 

Rosa Meriläinen
pääsihteeri

Rosa Meriläinen

Rosa Meriläinen on KULTA ry:n pääsihteeri, jonka tehtävä on lobata. Rosa rakastaa idioottivarmoja, selkeitä kuvaustekstejä.
Rosa Meriläinen är KULTA rf’s generalsekreterare.
The writer is KULTA’s Secretary General.