Muistio järjestöjen lausunnoista KULTA ry:n strategialuonnokseen

KULTA ry valmistelee strategiaansa yhdessä kulttuurikentän kanssa. Tähän mennessä on tehty maakuntakierros, joka edelleen jatkuu, on pyydetty laajasti lausuntoja ja käyty keskustelua avoimessa fb-ryhmässä. Tässä muistiossa on kootusti lausunnoista poimittuja palautteita ja niihin KULTA ry:n hallituksen ja pääsihteerin vastauksia.

Suunnaton kiitos kaikille, jotka auttavat meitä parhaalla mahdollisella tavalla toteuttamaan perustehtäväämme: kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallisen arvostuksen ja taloudellisten toimintaedellytysten parantamista!

Kommentteja saatiin yhteensä 22 organisaatiolta:

 • 7 KULTA ry:n jäsenorganisaatiota
 • 7 Kulttuuri- ja taidealan muuta tuki- ja tuottajaorganisaatiota
 • 5 taiteilijajärjestöä
 • 3 muuta

 

EDUSTAVUUDEN JA LEGITIMITEETIN HAASTE

Suurin haaste hyväksyttävyytemme kannalta kulttuurijärjestöjen kentällä on edelleen lausuntojen perusteella se, miten osaamme sanoittaa suhteemme taiteilijajärjestöihin ja taiteilijapolitiikkaan. Esimerkiksi hiertää se, että toivomme olevamme kulttuurin ääni. Toisaalta yksi merkittävä taiteilijajärjestö toivoo painokkaita kantoja taiteilijapolitiikasta. Parikin lausunnonantajaa kysyy, miksi taiteilijat eivät ole mukana. Siksi pari jäsenjärjestöä ehdottaa, ettemme sano taiteellisen työn arvostuksesta koulutuspolitiikkoineen varmuuden vuoksi mitään. KULTA ry:n edustavuus on monen lausunnonantajan mielestä edelleen pohdinnan arvoinen asia.

Ratkaisuehdotuksia:

 • Taiteellisen työn arvostuksesta tarkennetaan sanamuotoja siten, että nähdään sen osuus alan elinvoiman perustana, taiteen ja kulttuurin arvostuksen perustana, mutta siten ettei tule edustavuusongelmaa.
 • Muotoillaan toive yhteistyöstä muun kentän kanssa esim. TaiYo:n esityksen ”KULTA pyrkii aktiiviseen dialogiin taiteen ja kulttuurin kentällä alan yhteisen äänen muodostamiseksi” mukaisesti.
 • Heti kalvosarjan alkuun kuvaus jäsenkentästä.
 • Mietitään tapoja korostaa strategiassa jäsenistön laajapohjaisuuden tarvetta?
 • Yksi muotoiluvaihtoehto: ”KULTA on yksi yleisesti hyväksytyistä kulttuurin äänistä”.

 

POSITIIVISTA

Esimerkiksi perustehtävästä ja strategian eetoksesta, tärkeimmistä linjauksista kautta linjan on saatu kiittävää palautetta.

”Strategialuonnos on erittäin kattava ja helppotajuinen”

”Keskeisiin ydintavoitteisiin, kuten alan rahoituksen lisäämiseen tai taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen, voinemme kaikki yhtyä.”

”Vaikuttamistyön painopisteet 2019-2023 selkeä ja hyvin mietitty kokonaisuus”

Ratkaisuehdotuksia:

 • Säilytetään se, mikä on hyvää ja kirkasta.

 

KORJAAVAA PALAUTETTA

Mitä KULTA ei tee -listaan

 • Ei edistä yksittäisten jäsenten etua
 • Voisiko nämä kirjoittaa positiivisen kautta?

Ratkaisuehdotuksia:

 • Käännetään osa positiiviseksi, jos luontevasti menee
 • Tehdään kaksi eri versiota, joista voi valita
 • Lisätään tarkennus siitä, että KULTA ei pyri rahaa jakavaksi tahoksi.

 

TOIVE YKSITTÄISISTÄ KANNANOTOISTA

 • Säätiöiden verotus
 • Säätiöiden toiminta-avustusten turvaaminen -> tarkennusta?
 • Taidepalveluiden monimuotoisuus
 • Vapaan kentän asema
 • Pienten yleisöjen taide
 • Yhdistysmuotoisten ja kolmannen sektorin toimijoiden toimintaedellytykset
 • Iän rinnalle muitakin, kuten kieli, tausta, toimintakyky Paikallistason kulttuuripoliittisen asiantuntijuuden lisääminen / tuki taide- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyön edistämiseen paikallistasolla

Ratkaisuehdotuksia:

 • Hallitus toteaa, että monet yksityiskohdat eivät kuulu KULTA ry:lle, jotkut asiat voivat konkretisoitua jatkovalmistelussa ja tarkat käsitteet tehdään lopulliseen versioon, että näkemys on mahdollisimman kokonaisvaltainen.
 • Käydään läpi ylipäänsä sanamuodot niin, ettei jää sellaista vaikutelmaa, että tarkoitettaisi vaikkapa vain esittäviä taiteita.


KÄSITEMÄÄRITTELYJEN TARVE

 • Kulttuuri
 • Taide
 • Luovat alat
 • Taiteen itseisarvo
 • Ammattimaisuus vs harrastajat

Ratkaisuehdotuksia:

 • KULTA ry ei määrittele, mitä on kulttuuri, taide, luovat alat yms
 • KULTA ry ei määrittele, kuka on ammattilainen ja kuka harrastaja

 

TILANNEKUVA

 • Jotakin ikääntyvästä yleisöstä
 • Kulttuurin ja taiteen kansainvälisestä asemasta ja kansainvälistymisestä
 • Tarkkuus kielenkäyttöön siitä, ettei puhuta vain tekijöiden huolesta, vaan että rahoituksen riittävyydestä on huoli kaikilla taidetoimijoilla, välittäjäorganisaatioilla yms.
 • Raha on väline, ei tavoite. Että kuvataan mitä rahalla tavoitellaan.
 • ”Kaikki rahoituksen kivijalat kasvu-uralle” -> Kokonaisrahoitustaso

Ratkaisuehdotuksia:

 • ”Rahoituksen tason kehityksen turvaaminen on välttämätöntä, jotta korkeatasoisen taiteen ja kulttuurin tarjonta ja yleisöt turvataan tulevaisuudessakin”
 • Kirjoitetaan vielä tilannekuva uusiksi palautteiden perusteella.

 

KULTA RY:N TOIMINTAKENTTÄ 

 • Raja hämärtyy esim. viittauksessa kuntien rahoittamaan toimintaan

Ratkaisuehdotus:

 • Käydään koko luonnos läpi niin, että tulee ymmärrettäväksi se, mistä milloinkin on kyse.

 

PALVELULUPAUS

 • Onko se sitä?
 • Onko oikealla paikalla?
 • Konsulttikieltä

Ratkaisuehdotus:

 • Siirretään palvelulupaus kalvosarjan loppuun, jolloin se avautuu suhteessa koko strategiaan.

 

MUOTO

 • Vielä tiiviimpää toivoo joku
 • Vielä konkreettisempaa toivoo moni
 • Että kirkas perustehtävä toistettaisi KULTA ry:n tehtävä -kalvossa

Ratkaisuehdotus:

 • Pidetään mitta suurin piirtein luonnoksen kaltaisena, mutta edelleen kieltä kirkastaen ja perustehtävää korostaen.

 

MITEN KONKRETISOIDA 2030 -TAVOITTEITA

 • Tätä kysyy sekä jäsenet, että muut kulttuurijärjestöt

Ratkaisuehdotus:

 • Jatkossa voidaan työryhmissä valmistella strategisista tavoitteista konkreettisempia politiikkaohjelmia.

 

LIIKUTTUMINEN

 • puhuttelee ja toisaalta
 • herättää kritiikkiä
 • ja ihmetystä

Ratkaisuehdotus:

 • Näillä mennään toistaiseksi

 

ELINVOIMA

 • Eräs jäsen toteaa, että strategian analyysi hyvin yksilölähtöinen; miten voisi muuttaa sitä yhteisöllisempään suuntaan?

Ratkaisuehdotus:

 • Tätä voisi lisätä myös KULTA ry:n tehtävää laajemmin kuvaavaan kalvoon: lisätä yhteiskunnan dialogisuutta, yhteenkuuluvuuden tunnetta yms.

 

RAHAPELIJÄRJESTELMÄ

 • Vaatii linjauksia, sanoo yksi
 • Onko moraalisesti oikein, kysyy toinen
 • Veikkausvoittovarojen käyttöä kulttuuriin ja taiteeseen vastustaa yksi
 • Rahapelijärjestelmän kanavointikykyä painopisteenä kritisoi toinen.

Ratkaisuehdotus:

 • Koska kulttuurin ja taiteen rahoituksesta merkittävä osa tulee rahapelijärjestelmän tuotoista, kuuluu meidän tuoda ”miljardia näkyväksi”.
 • On kuitenkin poliitikkojen tehtävä ensisijaisesti perustella ja päättää siitä, mistä kulttuurin ja taiteen rahoitus tulee.
 • KULTA ry tekee yhteistyötä muiden Veikkauksen edunvälittäjien kanssa ja toimii tällä hetkellä Veikkauksen edunvälittäjien verkoston puheenjohtajana. Verkosto on painottanut kanavointikykyä omassa edunvalvonnassaan.

 

STRATEGIA 2030 TIIVISTYSGRAFIIKKA

 • Tavoitteemme -kohta muotoon ”nousee vastaamaan”
 • Tiivistystä ja konkretiaa

Ratkaisuehdotus:

 • Koska tämä kalvo on se tärkein, se tullaan myös lopulliseen versioon hiomaan pieteetillä ja linjaan muiden kalvojen lauseiden kanssa.
 • Sisällysluettelo vielä jaotellaan tiivistysgrafiikan kolmen osasen mukaan.

 

KULTTUURIHYVINVOINTI

 • Taikusydän -verkosto asiantuntijana kehottaa muotoilemaan näin: ”Tavoitteemme on saada kulttuurin hyvinvointivaikutukset osaksi maakuntien ja kuntien strategioita, niiden toteuttamista ja seurantaa, (sillä niillä on vastuu parantaa taiteen ja kulttuurin saatavuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.)

Ratkaisuehdotus:

 • Näin tehdään.

 

KULTTUURIKASVATUS

 • Että lapsilla olisi mahdollisuus kokea ja harrastaa, toivoo yksi
 • Kun taas toinen toivoo, ettei asiasta sanota mitään.
 • Yksi miettii, onko koulutusmäärien kasvu eduksi vai tulisiko tukea taidekoulutuksen ja työelämän välistä yhteyttä.

Ratkaisuehdotus:

 • Ollaan lopullisissa muotoiluissa tarkkoja sen suhteen, ettei linjata ohi perustehtävämme ja edustavuutemme, mutta
 • Todetaan, että analyysi ja painotus nousi edellisestä KULTA-foorumista: elinvoiman perusta ja tulevaisuus kulttuurille ja taiteelle syntyy lasten ja nuorten keskuudessa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avainsanat:

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.